Contact

Klik hier om ons een e-mail te sturen

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293 6710 AG Ede

Tel: 06 348 67 627

Volg ons op Facebook

Lid worden

Wordt lid, circa 800 leden zijn u al voorgegaan. Voor € 15,-- per jaar bent u lid van de Vereniging Oud Ede.

Lees verder

AGENDA

 • 09-06-2017 Op 2e Pinksterdag organiseert de Nederlandse Kastelenstichting
  de "Dag van het Kasteel. Zie: https://www.dagvanhetkasteel.nl

 • 06-09-2017 Lezing over de opgravingen in Park Reehorst
  door Eric Norde, projectleider Raap, in samenwerking met de Archeologie Werkgroep Nederland
  Zalencentrum ENKA, Dr. Hartogsweg 58. 6717LT Ede. Aanvang 20.00 uur Toegang gratis, aanmelden op

 • 09-09-2017presentatie door de Nederlandse Kastelen Stichting van het boek Huis Kernhem van wijlen drs. Elisabeth Demesmaeker
  gepresenteerd

 • 28-09-2017 Excursiedag leden V.O.E.
  Bestemming: Veluws Museum "Hagedoorns Plaatse"in Epe
  Aanmelden kan tot 1 september

 • 15-11-2017 Lezing door Gerjan Crebolder over "De Kippenlijn",
  de spoorlijn Ede-Nijkerk

Woensdag 6 september: Lezing door Eric Norde, projectleider van de archeologische opgravingen in Park Reehorst tussen 2014 en 2017.

sportlaan

In verband met nieuwbouwplannen op het voormalige Sportpark Oranje in Ede is de afgelopen jaren een aantal malen uitgebreid onderzoek gedaan naar sporen van bewoning uit vroeger tijd in dit gebied. Projectleider Eric Norde heeft i.s.m. vrijwilligers van de AWN dit voorjaar de laatste opgraving verricht, zodat nu een compleet beeld is ontstaan van de rijke geschiedenis van dit deel van Ede-Zuid.
Tijdens de opgravingen werden de resten van 18 boerderijen uit de ijzertijd, meer dan 50 opslagplaatsen voor graan en een klein grafveld gevonden. Langs de Diedenweg zijn de resten van 6 grote boerderijen uit de Middeleeuwen gevonden, samen met grote hooimijten, houten waterputten en misschien wel de oudste schaapskooi van Ede.
Een groots resultaat, dat weer nieuwe informatie toevoegt aan de rijke geschiedenis van het Edese erfgoed.
Eric Norde is bereid over de werkzaamheden en de resultaten een lezing te houden voor de Vereniging Oud Ede.

De lezing wordt gehouden in Zalencentrum ENKA, Doctor Hartogsweg 58, 6717LT in Ede.
Aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur. De toegang is gratis.

Er blijkt veel belangstelling te bestaan voor de lezing. Wilt u zeker zijn van deelname, geeft u zich dan tijdig op: met vermelding van” Reehorst” en het aantal personen.

 

De jaarlijkse excursie van de Vereniging Oud Ede wordt gehouden op donderdag 28 september.

We gaan naar het Veluws Museum "Hagedoorns Plaatse" in Epe. Dit is een streekmuseum, bestaande uit een boerderij, een bijenstal en een kapschuur met exposities. In de kelder is het ‘open depot’. We krijgen een rondleiding door de boerderij en over het erf en een kopje thee/koffie met .......
Zie Hagedoornsplaatse

Het programma in het Museum loopt van 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur.
Vertrek uit Ede om 12.30 uur bij de bushalte aan de Telefoonweg in Ede nabij Station Ede Centrum.

De Vereniging Oud Ede betaalt een deel van de kosten, maar we moeten een eigen bijdrage van 10 euro vragen per persoon . Partners of introducees zijn van harte welkom.
De bijdrage moet u in de bus met gepast geld betalen.

Voor leden en introducees met een (geldige) Museumkaart is deze excursie gratis mits u deze kaart ter plaatse kunt tonen.

Vooraf aanmelden voor de excursie is noodzakelijk.

Dat kan met een e-mail naar of met een briefje naar: Vereniging Oud Ede, Postbus 8293; 6710 AG Ede.

In de bus is plaats voor 50 personen en bij overtekening geldt de volgorde van aanmelding.

Opgeven tot uiterlijk 1 september.

 

170501

De ingang van het inmiddels leegstaande Tuincentrum Kernhem van de firma Houtman. De foto is afkomstig van de website van Ede Stad

De vereniging Oud Ede en het buurschap Ede-Veldhuizen waren door de gemeente Ede uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen om op het terrein van het voormalige tuincentrum van de fa. Houtman zes villa's te laten bouwen. Wethouder Vreugdenhil liet in Ede Stad optekenen dat de vereniging en het buurschap zich hadden kunnen vinden in de plannen. Dit was voorbarig, en er ging dan ook namens V.O.E. en Buurschap een schrijven aan de redactie van Ede Stad. Dit schrijven is door Ede Stad op hun website gepubliceerd. En u vindt het ook onderstaand.'

Ede Stad, 01-05-2017, 11:30 | Van de redactie

EDE In een artikel in dit nieuwsblad zei wethouder Willemien Vreugdenhil dat de Buurt Ede en Veldhuizen en de Vereniging Oud Ede evenals enkele omwonenden 'heel positief' reageerden over de invulling van voormalig tuincentrum De Kalverkamp op het landgoed Kernhem.
Jan de Boer

De suggestie wordt gewekt alsof we al instemmen'

,,Het spijt ons dat de wethouder de suggestie wekt alsof wij instemmen met de plannen," zeggen secretaris Gerard Hendriks van de Vereniging Oud Ede en buurtrichter Geen Broere van de Buurt Ede en Veldhuizen. ,,Wij hebben een uitstekend verzorgde presentatie gekregen. En zoals dat gaat wanneer je vanuit het niets een presentatie krijgt sta je als belangenorganisatie voor het dilemma of je welwillende vragen stelt of meteen sterk afwijzend reageert. De opdracht van ons is daarbij om cultuurhistorische waarden van Ede te beschermen."

De twee organisaties zeggen gekozen te hebben voor belangstellende vragen met mitsen en maren met als uitgangspunt het landgoed Kernhem te bewaren zonder nieuwe bebouwing. ,,De Lunterseweg is daarbij een uitstekende harde westgrens.

De gemeente bracht daartegenin dat het bestemmingsplan van het terrein het mogelijk maakt dat er opnieuw een bedrijf komt, denk aan een grote Intratuin of Welkoop. Daarom werkt de gemeente mee aan een goed uitgedacht plan met zes dure woningen."

De gemeente Ede gaf volgens hen aan dat er geen toezegging is gedaan naar de nieuwe eigenaren. ,,Op onze vraag wat het zou kosten als de gemeente de bestemming zou wijzigen in 'groen' kregen wij geen antwoord. Wel werd positief ingegaan op onze zorg dat deze dure woningen door grote hekken samen een ontoegankelijk kamp vormen."

Vanuit de gemeente werd gezegd dat de erfpachtvoorschriften kunnen zorgen voor groene hagen en blijvende openbare toegankelijkheid. ,,Wij hebben gesteld de informatie op prijs te stellen en dat we na de presentatie van de definitieve plannen zullen reageren. In die reactie willen we betrekken wat indertijd de reden was om het bedrijf Houtman van de Molenstraat naar de Kalverkamp te verplaatsen en onder welke afspraken."

Het bestuur van de Vereniging Oud Ede heeft de informatiebijeenkomst bezocht over de bouwplannen voor zes villa's op het terrein van het voormalige tuincentrum van Houtman op het landgoed Kernhem.

Naar aanleiding daarvan is navolgende brief aan het College van B&W verzonden:

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 9024
6710 HM Ede.

Ede, 23 mei 2017.

Betreft: Reactie op ontwikkelnota Kalverkamp.

Geacht College,
Zoals gevraagd op de informatie avond van 18 mei jl. hierbij onze vragen/bemerkingen ten behoeve van de definitieve nota voor de Gemeenteraad.
In onze Vereniging leeft het Landgoed Kernhem. Niet alleen vanwege het prachtige park maar ook vanuit de geschiedenis en het gebaar in 1970 van de gravin Aldenburg Bentinck om het landgoed Kernhem en het Edese Bos over te doen aan de gemeente. Deels verkocht en deels als schenking vanuit de overtuiging en het vertrouwen dat de gemeente het landgoed Kernhem en het Edese bos tot in lengte van jaren ongerept en in ieder geval onverkaveld zal bewaren. Bij deze overeenkomst verplichtte de gemeente zich om het gekochte deel, voor zover het valt onder de Natuurschoonwet 1928, in overeenstemming met die wet in stand te houden, “opdat het ook in den vervolge zal blijven worden aangemerkt als landgoed in de zin van die wet”

Op het landgoed staat al sinds de jaren 50 een boomkwekerij en later tuincentrum. Dit gebruik is later vastgelegd in een bestemmingsplan met, volgens de vorige eigenaar, nogal wat beperkingen.
Om tot een definitief oordeel te komen over de toekomst van dit deel van het landgoed hebben wij de volgende vragen:
1) Hoe verhoudt het verkavelen in enkele percelen met woonhuis zich naar letter en geest van de overeenkomst tussen gemeente en de gravin. Wilt u daartoe de desbetreffende aktes uit 1970 en de loop van de ontwikkelingen sinds 1970 toelichten.
2) Wat was toen, in 1970, de positie van de boomkwekerij cq het tuincentrum.
3) Ondanks de uitstekende kwaliteit van de ontwikkelnota achten wij het van groot belang dat in de definitieve ontwikkelnota ook een beschrijving komt van wat het voor het Landgoed betekent als er op de kavel van voorheen Tuincentrum Houtman geen woningen maar, binnen de regels van het huidige bestemmingsplan, opnieuw een tuincentrum komt.
4) In 2014 was er in de gemeenteraad besluitvorming over het stopzetten van medewerking door de gemeente aan de verplaatsing van Tuincentrum Kernhem: in deze besluitvorming speelde vertrouwelijke informatie aan de gemeenteraad een grote rol. Mag die vertrouwelijkheid eraf opdat ook de mogelijkheid dat het perceel weer een hersteld deel wordt van het landgoed Kernhem in de publieke besluitvorming een rol kan spelen?.

In afwachting van uw reactie,
hoogachtend,

Simon van de Pol.
Voorzitter Vereniging Oud Ede.

erelid

Foto: André Hartgers

Op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Oud Ede d.d. 12 april 2017 trad mevrouw Hetty Blaauw af als bestuurslid.

Zij heeft heel veel betekend voor de vereniging, reden voor het bestuur om haar,met instemming van de Algemene Ledenvergadering, tot ere-lid te benoemen

Als speciale geste werd haar een zilveren hanger aangeboden met het logo van de vereniging, een gestileerde zandloper.

De voorzitter, Simon van de Pol, hing haar deze onderscheiding persoonlijk om.

Copyright © Vereniging Oud Ede 2016. Alle rechten voorbehouden.